Trang chủ - Tải đánh bài Phỏm miễn phí

Tuyển sinh
Chính sách chất lượng & Định hướng phát triển

Chính sách chất lượng & Định hướng phát triển

Chính sách chất lượng & Định hướng phát triển

Chính sách chất lượng và Định hướng phát triển Nhà trường đến năm 2025

Mục tiêu:

 Xây dựng Trường trở thành cơ sở đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; có năng lực hành nghề; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có kỹ năng làm việc thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến 2025 trở thành trường trọng điểm Quốc gia đào tạo về lĩnh vực xây dựng.

Định hướng phát triển:

  • Không ngừng cải tiến phương pháp quản lý; nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì sự tiến bộ của cộng đồng.

  • Mở rộng các ngành nghề đào tạo, phát triển mô hình đào tạo 9+3, 9+5 dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, liên kết đào tạo với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho các công nhân và cán bộ kỹ thuật.

  • Chuyển đổi mạnh mẽ quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, kỹ năng và phẩm chất người học, lấy người học là trung tâm.

  • Đào tạo đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường và Xã hội.
  • Duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng kết hợp tự đánh giá và đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
  • Tăng cường phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy và học tập.
  • Xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường theo hướng năng động, hiện đại, đa năng, đạt chuẩn quốc gia và khu vực.

cơ sở vật chất 2

cơ sở vật chất 10

cơ sở vật chất 3

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo

đáp ứng đòi hỏi yêu cầu thực tế của xã hội